سالمندی

میگن آدمها دوبار توی زندگیشون بچه میشن .مرحله اولش که همون دوران کودکی وسن طفولیت وبار دومش دوران پیری وکهنسالی که ضعف وناتوانی بر آدم غالب میشه.

اما

دوران کودکی وطفولیت اگه نتونی حرف بزنی وحرفات ناقص ودست وپا شکسه ادا بشن همه ذوق میکنن اما در دوران پیری میگن تو که نمیتونی حرف بزنی مگه مجبوری ,حرف نزن خب.

در دوران طفولیت اگه نتونی راه بری ومدام زمین بخوری ,همه تشویقت می کنن وقربون صدقه میرن تا پا بگیری اما در دوران پیری با اخم وعصبانیت میگن خب بابا بشین یه جا دیگه.

و الی آخر

اما عزیزان بیایید سالمندان را دریابیم وبا همه ناتوانیهایی که دارن احترامشان را نگه داریم .اینها همونهایین که راه رفتن وصحبت کردن وبزرگ شدنمونو مدیون پیر شدنشون هستیم.

/ 4 نظر / 18 بازدید
محسن

خواننده کربلا کربلا ما داریم می آییم در سال 92 http://fa.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=9447

انسان

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥

انسان

اگر آنقدری که آشکارا از مردم می ترسیم... در نهان از خدا بترسیم... در هردو جهان خوشبخت خواهیم شد..