# واژه

سیدالساجدین،علی بن الحسین(ع)

کاشکیمانیز«فهمیده»بودیم! کاشکیدستیبه«دعا»می‏گشودیم!کاشکیحتیذره‏ایحقِدوستیِحقرا،ادامی‏کردیموفقطادعانمی‏کردیم!اگردوستِخدابودیم،هرگزاهلگناهنبودیم!حقباتواست... ماراستنگفتیم؛دروغگفتیم!مااین‏سانکهنُمودیم،نبودیم.مگرمی‏تواندوستدارِکسیبودومُطیعشنبود؟!مگرمی‏شودحُرمتِآن‏کهرادوستداشت،نگاهنداشت؟ما،دلبهحقنسپردیم... آبرویعشقرابردیم!ازدنیابگذرید«اصحابی؛اِخوانی! علیکمبِدارِالاخِرَهِوَلااُوصیکُمْبِدارِالدُّنیافَاِنَّکُمعَلَیْهاوَبِهامُتَمَسِّکُونَ؛اَمابَلَغَکُمْاَنَّعیسیعلیه‏السلامقالَلِلحَوارِیّینَ: اَلدُّنیاقَنطَرهٌفَاعْبُروُهاوَلاتَعمروُهاوَ...».ایستادی؛چشمدرچشمما. وقتیلبگشودی،تمامبغضمناگهانترکید؛«بهدنیا،دلنبندید بارِسفرببندید».آن‏گاه،اندکیبرآشفتیوازعیسیعلیه‏السلامگفتی... کهاونیزبرآشفتهبود،وبهیارانشگفتهبود:بَراَمواج،خانهنسازید. بهآبادی‏اشنپردازید.وما - اما - ویلاهاساختیموفراوانبهآنهاپرداختیم؛هرچندمی‏دانستیمحتی«مولاویلانداشت»! ودنیارابرایاهلشواگذاشت. امافقطوفقطسرودیم. ماراببخش،اگرنااهلبودیم!ماراببخشدلمسختگرفته. «هوایخانه‏امابریاست»بهصحیفهسبزتمی‏نگرم.«انجیلاهل‏بیت»،«زبورآلمحمد»و... حسیغریبدارم. دوستدارمببارم«چونابردربهاران».ما،بَدیم؛کهبا«قرآن»کنارنیامدیم. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید